TEGEN:
OVERBEVOLKING
VERSPILLING
BETUTTELING
VLEES
ISLAM

VOOR:
GEBOORTEBEPERKING
DIERENRECHTEN
KERNENERGIE
STAATSBEDRIJVEN
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

DE PARTIJ

     
HOME
WAAROM DE PARTIJ ?
HOOFDLIJNEN
DEFENSIE
VEETEELT 
VOLKSGEZONDHEID
WERK/WW/WAO
MIGRATIE
VERKEER
ONDERWIJS
CULTUUR
JUSTITIE 
ENERGIE
ISLAM

DE CIJFERS

LINKS

UW REACTIE

 

UITGANGSPUNTEN VAN DE PARTIJ

-DE WERELD IS OVERVOL 

-DOODGAAN MAG

-DIERENRECHTEN

-GEEN BETUTTELING

-EFFECTIEVE STRAFFEN

-MINIMALE DEFENSIE 


DE PARTIJ is van mening dat overbevolking een groot gevaar voor de mensheid is. Deze overbevolking moet met alle mogelijke middelen afgeremd worden. Afremmen van de bevolkingsgroei in Pakistan, Bangaladesh, Iran, Irak, Indonesie, Egypte, Arabie India, Midden Oosten, Zuid Amerika, Afrika en Azie is van het grootste belang. Hiertoe moeten alle geboortebeperkingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Alleen door de geboortebeperking te propageren, kan de bevolkingsgroei afgeremd worden. Anders krijgen we te maken met een fatale bevolkingsexplosie die het milieu zal vernietigen, de bossen zal vernietigen, de dieren wereld zal doen uitsterven en het broeikas effect zal doen toenemen. Doorgaande overbevolking betekent de dood voor het milieu. De bevolkingsexplosie is de grootste ramp die ons te wachten staat. De bevolkingsgroei in Pakistan, Bangaladesh, Iran, Irak, Indonesie, Egypte, Arabie, India, Midden Oosten, Zuid Amerika, Afrika en Azie moet onze grootste zorg zijn.

WAAROM DE PARTIJ

- Er zijn nu (2002) zo'n 6 miljard mensen op de aarde. Dit zal oplopen tot +/- 10 miljard in  2050 en mogelijk tot 15 miljard in 2100. Alle pogingen  om deze toename af te remmen zullen nauwelijks invloed hebben o.a. omdat:

 • iedereen alleen aan zijn eigen situatie denkt

 • de overheid het krijgen van kinderen nooit zal kunnen verbieden

 • door de zgn vooruitgang op medisch gebied de mens steeds langer zal leven

 • de kindersterfte in de derde wereld landen sterk zal afnemen

 • iedere poging om geboorte beperkende maatregelen in islamitische landen, en in landen waar de katholieke kerk machtig is, door te voeren kansloos is.

- De cijfers:

DE KOMENDE RAMP

LAND/GEBIED

INWONERS
2000

INWONERS
2025

GROEI

GROEI
%

AFRIKA

770

1.320

550

71

INDIA

1.010

1.350

320

34

AZIE(excl.
India,China,Pakistan,Indonesie,Bangaladesh)

740

945

205

28

CHINA

1.200

1.480

280

16

ZUID- en MIDDEN-AMERIKA (excl. BRAZILIE)

330

455

125

38

MIDDEN OOSTEN

160

275

115

72

PAKISTAN

140

250

110

78

BANGALADESH

140

210

70

50

USA, CANADA

315

385

70

22

INDONESIA

210

270

60

29

BRAZILIE

170

220

50

29

AUSTRALIE, NIEUW ZEELAND

25

30

5

20

EUROPA

720

680

-40

-5


TOTAAL

6.010

7.870

1.860

31


DAARVAN IN ISLAMITISCHE LANDEN

1.005

1.515

510

51

BRON www.populationaction.org

- Oorlogen (2e wereldoorlog: 55 miljoen doden) en epidemieŽn (AIDS: 60 miljoen doden in de komende 10 jaar) hebben hooguit een licht vertragend effect op de overbevolking.

- De vaak verkondigde stelling dat de beste manier om de bevolkingsexplosie te stoppen zou liggen in het verbeteren van de economische situatie in de 3e wereld landen, het bevorderen van het onderwijs aan vooral de vrouwen en een verbetering van de gezondheidszorg, mag op zich juist zijn, maar daarvoor is het al veel te laat. De kloof tussen het westen en de rest van de wereld op economisch gebied wordt alleen maar groter. Er gaan dan misschien wel meer vrouwen in de 3e wereld naar school dan 25 jaar geleden, maar het aantal vrouwen wat in die landen niet naar school gaat is veel meer gegroeid. En een verbeterde gezondheidszorg leidt voorlopig alleen tot een lagere kindersterfte en een hogere gemiddelde ouderdommen en heeft nauwelijks invloed op de overbevolking.

- Geboortebeperkingsprogramma's in de huidige vorm hebben nauwelijks effect. Dat blijkt bv uit de cijfers voor India. Alleen in China waar aan het krijgen van meer dan 1 kind grote financiŽle nadelen zijn verbonden kan van enig succes gesproken worden. Maar ook daar groeit de bevolking nog met 200.000.000 mensen in de komende 25 jaar ! Deze methode zal trouwens nergens anders ingevoerd kunnen worden en al helemaal niet in de islamitische landen. En zelfs al was dit elders wel mogelijk, dan leidt dit slechts tot een vertraging en tot een uitstel van de komende rampen.

- Reeds nu is het te grote aantal mensen op de aarde de oorzaak van grote problemen zoals:

 • gebrek aan voldoende zoet water

 • verdwijnen van bossen

 • uitsterven van vele dieren en planten

 • vervuiling van de atmosfeer

 • toename van armoede in de derde wereld.

Deze problemen zullen snel verergeren en, hoewel ze ook in de westerse (rijke) wereld een negatieve invloed zullen hebben, zal dit leiden tot nu nog nauwelijks voor te stellen rampzalige situaties in vele derde wereld landen.

- Het is onvermijdelijk (en ook volstrekt logisch) dat dit aanleiding zal zijn tot een enorme stroom van economische vluchtelingen naar Europa en de VS. Deze landen zullen steeds strengere maatregelen nemen om deze stroom bij de buitengrenzen te stoppen en zullen tevens steeds minder in staat en bereid zijn om de situatie in derde wereld landen te verbeteren. Hierdoor zal er een steeds groter wordende tweedeling RIJK/ARM in de wereld ontstaan die op den duur zal leiden tot een derde wereldoorlog waarbij zeker ABC wapens ingezet zullen worden.

- De enige mogelijkheid om deze ramp te voorkomen (als dit al niet te laat is) ligt in een poging gebruik te maken van de egoÔstische natuur van ieder mens door hem/haar geld aan te bieden in ruil voor sterilisatie na het eerste (of misschien tweede) kind. Als dit geld bedrag groot genoeg is om aan een ellendig armoedig bestaan te ontsnappen, is het mogelijk dat een voldoende aantal paren hier toe zal besluiten. De "beloning" moet gegeven worden in de vorm van een maandelijkse uitkering voor het leven.

- In vele landen zal een bedrag van EURO 100,--/maand voldoende zijn. EURO 1200,--/jaar. Dit systeem is alleen te financieren als het betaald kan worden uit de rente van hiertoe gereserveerde gelden. Uitgaande van een (laag) rentepercentage van 5% is er dus voor 1 uitkering op jaarbasis een gereserveerd bedrag van EURO 24.000,-- nodig.

- Het bedrag dat nu voor de zgn ontwikkelingssamenwerking per jaar wordt uitgegeven is voor Nederland ongeveer EURO 4.800.000.000,--. Door dit bedrag in de gereserveerde gelden pot te storten zouden dus reeds het eerste jaar 200.000 uitkeringen verstrekt kunnen worden. Na 10 jaar dus 2.000.000 uitkeringen.

- Als alleen Nederland op dit systeem zou overgaan, heeft het natuurlijk voor de wereldbevolkingsgroei nauwelijks effect. Gaan echter ook de andere westerse landen hiertoe over (met een totaal huidig ontwikkelingsbudget van EURO 48.000.000.000/jaar), dan zouden over 10 jaar 20.000.000 vrouwen gesteriliseerd zijn. En na 20 jaar 40.000.000.

- Krijgen de vrouwen nu in vele ontwikkelingslanden gemiddeld 4 kinderen, dan zou dit teruggebracht worden tot 2 kinderen en zouden er na 20 jaar 80.000.000 minder kinderen zijn Dat zijn 40.000.000 "paren" die (bij 4 kinderen/paar) weer 320.000.000 kinderen zouden hebben voortgebracht (na nog eens 25 jaar). Samen dus een vermindering van de wereldbevolking in 2050 van 400.000.000 zielen.

- Het zal duidelijk zijn dat zelfs deze ver gaande methode met de huidige budgetten voor "ontwikkelingssamenwerking"volstrekt onvoldoende is om de ramp te keren. Daarom moeten op alle mogelijke manieren deze budgetten minstens vertienvoudigd worden. Dit kan door zinloze uitgaven voor "defensie", overbodige subsidies voor landbouw en veeteelt, verspilde uitgaven voor "een verenigd Europa", overdreven uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs en pret uitgaven voor cultuur af te schaffen.

DE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM VAN DE MENSHEID IN DE NABIJE TOE KOMST ALLES MOET EROP GERICHT ZIJN DEZE RAMP TE VOORKOMEN. DAAROM HEBBEN ALLE VERDERE PLANNEN VAN DE PARTIJ IN DE EERSTE PLAATS TOT DOEL DE UITGAVEN VOOR ANDERE ZAKEN TOT HET ABSOLUTE MINIMUM TE BEPERKEN.

DAARNAAST ZAL DE PARTIJ ZICH INZETTEN OM DE VOLGENDE MISTANDEN TE CORRIGEREN:

 • HET MISBRUIKEN VAN ANDERE LEVENDE WEZENS (DIEREN)

 • HET ZONDER NOODZAAK IN STAND HOUDEN VAN EEN LEGER

 • DE BETUTTELING VAN DE OVERHEID OP VELE GEBIEDEN

 • DE ONGEREMDE TOEVLOED VAN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN

 • DE VERSPILLING VAN DE FOSSIELE ENERGIEBRONNEN

 • DE TOENEMENDE CRIMINALITEIT.

ONDERWIJS

- Met een begroting van EURO 20.000.000.000 per jaar is onderwijs een van de meest geld verslindende ministeries. Van dit bedrag is EURO 6.000.000.000 bestemd voor het basisonderwijs (+/- EURO 4.000 per leerling !), EURO 5.000.000.000 voor voortgezet onderwijs (+/- EURO 4.000 per leerling), EURO 2.500.000.000 voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en EURO 6.000.000.000 voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (incl. studiefinanciering). Hierbij komt nog +/- EURO 2.000.000.000 van de diverse gemeentelijke begrotingen. 

- DE PARTIJ denkt deze kosten te kunnen verminderen door de volgende maatregelen:

 • Verlaging van de leerplichtige leeftijd tot 12 jaar.

 • Aantal studenten terugbrengen door per studierichting niet meer toe te laten dan een door de overheid vast te stellen aantal.

 • Schrappen van iedere overheidsbemoeienis met overbodige studierichtingen zoals alles op het gebied van cultuur, kunst, sport, vrije tijd, theologie, journalistiek, etc.

 • Verplichting tot terugbetaling van iedere beurs of subsidie genoten door studenten.

 • Verhogen van college gelden tot kostendekkend niveau.

 • Beperking van het waanzinnig hoge aantal verschillende studieboeken door het invoeren van een standaard pakket (alleen al voor het voortgezet onderwijs zijn er nu bijna 5000 verschillende boeken !). Dit standaard pakket wordt door een staatsbedrijf geproduceerd en tegen kostprijs geleverd.

JUSTITIE

- Het beleid van het Ministerie van Justitie zal gericht zijn op het oplossen van de volgende misstanden:

 • De criminaliteit verbonden aan het zgn "drugsprobleem"

 • De zgn "kleine criminaliteit" (fietsendiefstal, winkeldiefstal, graffiti, tasjesroof, etc)

 • De illegalen problematiek

 • De hoge kosten van de huisvesting en bewaking van veroordeelden

- De criminaliteit ten gevolge van het drugsgebruik vindt zijn oorsprong in het feit dat dit gebruik verboden is waardoor de prijzen zeer hoog zijn en de gebruikers vaak tot diefstal overgaan om dit te kunnen bekostigen. Het verbod om drugs te produceren, te verhandelen en te gebruiken is het gevolg van de overheidsdrang tot betutteling van de burgers. Waarom zou een klein groepje politici u moeten kunnen verbieden bepaalde producten te consumeren ? Dit geldt niet alleen voor drugs, maar ook voor bv sommige gedroogde paddestoelen, spierversterkende middelen, prestatieverhogende middelen, hormonen en zelfmoord pillen.
Dit is geheel in tegenstrijd met de vrijheid om over je eigen lichaam te beschikken. Als aan het gebruik van bepaalde stoffen lichamelijke nadelen zijn verbonden is het hoogstens de taak van de regering de bevolking op deze nadelen te wijzen. Daarom zullen deze verboden opgeheven worden.
Hierdoor zullen de prijzen voor drugs uitsluitend bepaald worden door de (lage) productiekosten en een normale winstmarge voor de handel. De hieruit resulterende zeer scherpe daling van de marktprijzen zal tot een aanzienlijke vermindering van de aan drugsgebruik gerelateerde criminaliteit leiden. Tevens zal de dan legale handel leiden tot niet te verwaarlozen extra belasting opbrengsten.
Eventueel moet onderzocht worden of de productie van en handel in middelen die geen of nauwelijks een schadelijke invloed op de gezondheid hebben door staatsbedrijven kan worden verzorgd.

- Het huidige beleid voor de bestrijding van de kleine criminaliteit is een mislukking. Ieder jaar wordt het aantal van deze, voor de burger vaak zeer ingrijpende, gevallen groter. Het beleid is er nu op gericht deze "kleine ontsporingen" af te doen met een taakstraf, een heropvoeding programma of hoogstens een kleine boete. Dit werkt niet !
Hoe het wel zou moeten wordt getoond door een voorbeeld uit een stad in AustraliŽ:
Hier hadden veel inwoners de gewoonte om s ochtends een melkfles met een geldbedrag bij de voordeur te zetten. Dit bedrag was uiteraard bedoeld voor de melkboer die elke dag langs kwam. Doordat dit geldbedrag steeds vaker werd gestolen, leek het einde van dit handige systeem in zicht totdat door de gemeente werd besloten om een vaste minimum boete van 1.000 dollar op het stelen van melkgeld in te stellen. Hiermee was het probleem opgelost en kwam er aan deze vorm van "kleine criminaliteit" een einde.
Het blijkt dat een hoge boete een betere afschrikking is dan een taakstraf.

Daarom zal DE PARTIJ overgaan tot het instellen van een systeem van vaste zeer hoge boetes voor zaken als fietsendiefstal of -heling (EURO 2.000), winkeldiefstal (EURO 3.000), tasjesroof (EURO 2.000) en graffiti (EURO 1.000), uiteraard verhoogd met de kosten welke het gevolg zijn van deze handelingen.
Deze boetes zullen opgelegd worden zonder tussen komst van een rechtbank (zoals nu met verkeersovertredingen) en zijn niet vatbaar voor hoger beroep. Uiteraard kan de verdachte de boete aanvechten, maar indien schuldig bevonden zal hij alle proceskosten dienen te voldoen. Boven vermelde bedragen gelden voor de eerste overtreding. Bij iedere volgende overtreding wordt het bedrag van de boete verdubbeld.

- De illegalen problematiek zal worden aangepakt door een effectief opsporingsbeleid en het oprichten van staatsbedrijven waarin opgespoorde illegalen te werk zullen worden gesteld tenzij ze OP EIGEN KOSTEN direct het land verlaten. Ook afgewezen asielzoekers zullen voor deze keuze worden gesteld en niet meer zo als nu eerst enige tijd (tegen hoge kosten) in een opvangcentrum geplaatst worden om uiteindelijk toch als illegaal in de maatschappij terecht te komen (bv omdat ze zgn niet meer weten waar ze vandaan komen).
Deze staatsbedrijven (oftewel werkkampen) zullen een zeer Spartaans regime kennen zonder enige overbodige luxe en zullen zodanig ingericht zijn dat ontsnapping vrijwel onmogelijk is.

- De huidige kosten van het gevangeniswezen bedragen EURO 1.250.000.000 per jaar. Het is de taak van het Ministerie van Justitie het gevangeniswezen om te vormen tot een winstgevende instelling.
Dit zal geschieden door het sluiten van de huidige (luxe) gevangenissen en het oprichten van staatsbedrijven waarin ALLE veroordeelden te werk zullen worden gesteld.
Tevens zullen opgelegde straffen niet meer in een aantal dagen worden uitgedrukt, maar in een aantal door de veroordeelde te produceren eenheden. Dit om werkweigering te voorkomen. Ook bij het niet tijdig betalen van geld boetes zal direct overgegaan worden tot het plaatsen in een werkkamp.Er zal een nieuw Ministerie van Staatsbedrijven in het leven geroepen worden om deze bedrijven te leiden.

- Verdere maatregelen van het Ministerie van Justitie zullen o.m. zijn:

 • Verplichte chemische castratie van verkrachters

 • Het afnemen en in een databank opslaan van de DNA gegevens van iedere Nederlander

 • Het verbieden van ritueel slachten (zowel voor islamieten als joden)

 • Het verbieden van het voor het plezier verwonden of doden van dieren. Hieronder vallen ook jagen en hengelen.

- Op de langere termijn zal tot het verplicht inbrengen van een chip in de nek van iedere Nederlander overgegaan worden. Hierin zullen alle gegevens van de persoon opgeslagen zijn en tevens zal het daardoor mogelijk worden (via satelliet) de exacte plaats van iedereen op ieder moment te bepalen (zoals nu al met vrachtwagens het geval is). Door het plaatsen van eenvoudige apparatuur in winkels, bedrijven en zelfs woningen, zal het dan ook mogelijk zijn een 100% controle op illegale aanwezigheid uit te voeren.

- Buiten de EURO 1.250.000.000 voor het gevangeniswezen bevat het huidige budget voor justitie nog o.a. EURO 1.300.000.000 voor het "asielzoekers beleid", EURO 500.000.000 voor jeugdbescherming (wat dat ook moge zijn), EURO 450.000.000 voor rechtshandhaving EURO 300.000.000 voor rechtsbijstand en EURO 700.000.000 voor rechtspleging. Het totale budget is EURO 4.800.000.000.

Door bovenstaande maatregelen denkt DE PARTIJ dit te kunnen terugbrengen tot niet meer dan EURO 1.800.000.000 .

EEN BESPARING VAN EURO 3.000.000.000.DEFENSIE

- De huidige defensie is een reeds lang een volkomen overbodig, geld verslindend instituut. Zij bestaat uit een marine die de laatste 30 jaar weinig meer heeft gedaan dan het uitvoeren van 2 of 3 patrouille missies in het CarraÔbisch gebied en de Indische Oceaan (en dan nog de jaarlijkse vloot show in Den Helder !), een luchtmacht die zowaar enkele foto missies in het voormalige JoegoslaviŽ heeft uitgevoerd maar verder de laatste 30 jaar eigenlijk alleen maar "geoefend" heeft en een landmacht die ook slechts enkele bewakingsmissies in een ver land heeft uitgevoerd.

- De huidige kosten voor al deze flauwekul zijn EURO 7.000.000.000 per jaar (dat is dus bijna EURO 2.000,- per gezin per jaar). Alleen al die nutteloze JSF straaljagers gaan +/- EURO 6.000.000.000 kosten (en dat is dan alleen de aanschaf).

- Het is duidelijk dat ook op de langere termijn het westen geen aanval van een ander land heeft te verwachten. Het gevaar komt van terroristen (en dan vooral islamitische terroristen) en daartegen helpt geen marine, geen luchtmacht en geen landmacht. Mogelijke terroristische aanslagen zouden bv kunnen bestaan uit het verspreiden van ziektes, het vergiftigen van het drinkwater of het op grote schaal stichten van bosbranden. Hier is NIETS tegen te doen en alle huidige verhogingen van militaire budgetten die zgn tot doel hebben het wereld terrorisme te bestrijden, zijn volkomen nutteloos en hebben slechts tot doel de macht van het militaire apparaat te versterken. Het uitschakelen van de zgn "schurken staten" door militair geweld zal slechts tot gevolg hebben dat de haat tegen het westen in andere (islamitische) landen zal toenemen.

- Daarom staat DE PARTIJ voor:

 • Het opheffen van de marine

 • Het opheffen van de luchtmacht

 • Het omvormen van de landmacht tot een organisatie welke ingezet kan worden voor hulpverlening bij rampen en bewakingstaken.

- Afschaffing van marine en luchtmacht geeft een besparing van EURO 3.000.000.000/jaar. Beperking van de uitgaven voor de landmacht (3.000.000.000/j) zal een besparing van minimaal EURO 1.500.000.000 opleveren. De huidige uitgaven voor militaire pensioenen, wachtgelden en "uitkeringen" belopen EURO 1.000.000.000. Wij willen hier voorlopig niet op bezuinigen omdat dit (helaas) door vorige regeringen beloofd is.

- TOTALE BEZUINIGING DEFENSIE: EURO 4.5000.000.000 / jaar.VEETEELT

- Het Ministerie van veeteelt zal tot taak hebben het volledig afbouwen van de verachtelijke situatie waarbij dieren slechts gezien worden als producenten van lekkere hapjes. Omdat het zonder meer direct verbieden van het eten van dierlijke producten op te grote problemen zou stuiten (vooral bij de lagere klassen), zal het beleid erop gericht zijn om:

 • De prijzen van deze producten aanzienlijk te verhogen

 • De export van deze producten te verbieden

 • De import van luxe dierlijke hapjes als kikkerbilletjes, ganzenleverpastei, kaviaar, kreeft en exotische vleessoorten te verbieden

 • De bevolking ervan te doordringen dat het eten van dieren verwerpelijk is

 • De bevolking duidelijk te maken welke enorme nadelen er aan het eten van vlees kleven

 • Het verbieden van reclame voor dierlijke producten

 • De invoering van een verplichte waarschuwing op vleesproducten (zoals nu bij tabak)

 • Het bevorderen van de productie van vleesvervangende producten.

- De verhoging van de prijzen voor vlees zal geschieden door:

 • Het verhogen van het BTW tarief voor dierlijke producten tot 25 %

 • Het stoppen van iedere subsidie voor deze "bedrijfstak" inclusief de rijksbijdragen aan boeren die getroffen worden door veeziekten

 • Het aan de boeren doorberekenen van de kosten die aan de vlees productie verbonden zijn door het vergiftigen van het grondwater en de uitstoot van enorme hoeveelheden methaangassen die het broeikaseffect versterken

 • Het invoeren van een "verrekeningsbijdrage" in verband met het feit dat de productie van veevoer een enorme verspilling van landbouwgrond is

 • Het direct verbieden van legbatterijen, kistkalveren, kettingzeugen, etc.

- De export van dierlijke producten kan direct verboden worden omdat hiervan slechts een kleine groep handelaren en boeren profijt hebben. De nadelen van deze export (dierenleed, vervuiling van grondwater en atmosfeer) wegen uiteraard zwaarder dan het geldelijk belang van deze kleine groep mensen voor wie een dier niets anders is dan een bron van inkomsten.

- Ook de import van luxe dierlijke hapjes zal op weinig weerstand van de bevolking stuiten. Deze verwerpelijke producten (waaraan vaak zeer veel dierenleed kleeft) worden toch in de eerste plaats slechts geconsumeerd door een kleine groep parvenu`s.

- De taak om de bevolking ervan te doordringen dat vlees eten verwerpelijk is, zal ingevuld worden door:

 • Verplichte lessen in ethiek reeds op de lagere school waarbij het gedachtegoed van beroemde vegetariŽrs (Albert Schweitzer, Einstein, Leonardo da Vinci, Tolstoi, Gandhi, Boeddha, Kant, Confucius) centraal zal staan

 • Voorlichting op televisie en radio en in de pers.

- Ook via de media en de school zal duidelijk worden gemaakt wat de nadelen van vleesproductie en vlees consumptie zijn:

 • Dierenleed

 • Vervuiling van het grondwater

 • Vervuiling van de atmosfeer

 • Verspilling van landbouwgrond

 • Verspilling van drinkwater en

 • BEDREIGING VAN DE GEZONDHEID ! (zie ook bij VOLKSGEZONDHEID).

- Het is al erg genoeg dat nog zoveel mensen vlees eten. Iedere reclame om dit achterlijke gebruik in stand te houden dient verboden te worden.

- Een waarschuwing tegen de ernstige gezondheidsnadelen welke aan vlees verbonden zijn is direct noodzakelijk. Te weinig mensen beseffen dat vleeseters 50% meer kans hebben op kanker en hart- en vaatziektes dan vegetariŽrs ! (zie www.kutwereld.nl/#VLEES" )

- De productie van vleesvervangers (soja producten) zal bevorderd worden door het hiervoor invoeren van een 0% BTW tarief.

- WEET U DAT ER IN NEDERLAND 600.000.000 DIEREN PER JAAR VOOR DE VLEES PRODUCTIE GEDOOD WORDEN ? (nog afgezien van de miljarden vissen).

HOOFDLIJNEN VAN HET PARTIJPROGRAMMA.

(meer informatie bij de betreffende menukeuze)

1- ONTWIKKELINGSHULP - OVERBEVOLKING
Een andere aanpak van de ontwikkelingshulp.
Hulp beperken tot 2 of 3 van de armste landen.
Hulp in de vorm van een jaarlijkse uitkering van EURO 1.000 aan iedere vrouw in die landen die zich na haar 2e kind laat steriliseren.
Voordelen: Het geld komt direct bij de bevolking en niet bij de toplaag. Het geld komt bij de vrouw waardoor haar positie in de gemeenschap verbeterd wordt. De bevolkingsgroei wordt afgeremd.

2- DEFENSIE
Beperking van de uitgaven voor "defensie".
Opheffing van de luchtmacht en marine.
Inzetten van landmacht voor nuttige taken.
Uit de NATO.
Alleen al die volstrekt overbodige nieuwe jsf straaljagers gaan u EURO 2.000,-- per standaard gezin met 2 kinderen kosten. Nog afgezien van de kosten om dat speelgoed in de lucht te houden.

3- VEETEELT
Beperking van het dierenleed.
Verbod op ketting zeugen, kist kalveren, legbatterijen, pelsdierkwekerijen, etc.
Tevens een verbod op invoer en productie van overbodige producten als kaviaar, kikkerbilletjes, ganzenlever, bont en exotische dieren.
In Nederland worden PER DAG 1.500.000 dieren afgeslacht, meestal na een kort en ellendig leven in de bio-industrie.

4- VOLKSGEZONDHEID
Basis verzekering voor iedereen.
Geen splitsing in Ziekenfonds (armen)en Particulier (rijken).
Cosmetische operaties uit het ziekenfonds.
Waarschuwing op vlees.
Vleeseters hebben 50% meer kans op kanker en hartkwalen dan vegetariŽrs. Zie http://www.kutwereld.nl/#VLEES" .
Productie van veel gebruikte geneesmiddelen in staatshanden en leveren tegen kostprijs.
Wist u dat de kosten voor gezondheid en zorg nu +/- EURO 48.000.000.000,-- per jaar bedragen ? Dat is +/- EURO 3.000,-- per jaar per Nederlander of EURO 12.000,-- voor een gezin met 2 kinderen.

5- WAO - WW
Geen splitsing tussen WAO en WW. Je werkt of je werkt niet.
Iedereen die niet werkt krijgt een basis uitkering verhoogd met een bepaald bedrag voor ieder jaar dat men wel gewerkt heeft.
Iedereen die niet werkt is verplicht te solliciteren en een eventueel door de overheid aangeboden baan te accepteren.
De hoogte van de uitkering wordt dus niet bepaald door het eerder verdiende salaris.

6- MIGRATIE
De overheid bepaald uit welke (oorlogs- of ramp-) gebieden vluchtelingen tijdelijk ons land mogen binnenkomen.
Alle overige (economische-) "vluchtelingen" moeten de normale immigratie procedures in het land van herkomst volgen.
Illegalen opsporen en laten kiezen: Op eigen kosten terug of te werk gesteld worden in staats bedrijven.
Probeer ze niet tegen te houden. Dat lukt toch niet. Spoor ze op en gebruik ze als goedkope arbeidskrachten in staats-werkkampen (bv: kost, inwoning en EURO 10/dag).

7- VERKEER
Openbaar vervoer weer terug in overheidshanden.
Versneld aanleggen nieuwe wegen en verbreden bestaande wegen, zo mogelijk in samenwerking met bedrijfsleven.
Carpoolstroken.
Verlaging van de benzine accijns.
Maximum snelheid op snelwegen afschaffen.
Alleen een maximum als dit door de omstandigheden op die punten noodzakelijk is.

8- ONDERWIJS
Afschaffen subsidies op kinderopvang.
Beperking van aantal studenten voor studierichtingen waar geen behoefte aan is.
Verlaging van de leerplichtige leeftijd tot 12 jaar.
Er zijn ruim voldoende beroepen waarvoor geen opleiding vereist is. Dit vermindert bovendien het lerarentekort en beperkt de vaak grote problemen met kinderen die eigenlijk helemaal niet meer naar school willen en alleen maar last geven.

9- CULTUUR
Dit ministerie afschaffen. 
Alle zgn moderne kunst welke in staats handel is verkopen en musea voor deze rommel sluiten.
Schrappen van de wettelijke verplichting om een bepaald percentage van de bouwsom van overheidsgebouwen aan kunst uit te geven.
Waarom moet een arbeider die nooit naar de opera gaat via de belasting EURO 150,-- per kaartje meebetalen aan de zgn elite die zo nodig naar de opera moet ? Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat al die roestige ijzeren sculpturen die overal in het land geplaatst worden van uw centen betaald worden ? Heeft u destijds ook zo genoten van het met rijkssubsidie opgevoerde experimentele toneelstuk waarbij slechts een aantal honden over het toneel liepen ? Was u ook zo blij toen er EURO 40.000.000,-- belastinggeld uitgegeven werd aan een plakwerkje van Mondriaan dat zonder veel moeite door de eerste de beste handwerk lerares nagemaakt had kunnen worden voor hooguit EURO 200,-- ?

10- JUSTITIE
Handel in en gebruik van alle drugs geheel vrij geven.
Overwegen om productie en handel in drugs door een staats bedrijf te laten uitvoeren.
Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat het verboden is om bepaalde plantaardige- of chemische-produkten of bv gedroogde paddestoelen te gebruiken. Dat moet iedereen toch zeker zelf weten ! Vrijgeven zal bovendien leiden tot veel lagere prijzen en tot een belangrijke reductie in de nu aan de drugshandel gerelateerde criminaliteit.
Gevangen verplicht laten werken in staatsbedrijven.
Strafmaat niet in aantal dagen, maar in aantal te produceren eenheden.
Gevangenen moeten ons niet, zoals nu, veel geld kosten, maar juist geld opbrengen !

11- ENERGIE
Voor stroomproductie overstappen op kernenergie.
Zodra dit mogelijk is overgaan op kernfusie.
Dit is de goedkoopste energie bron. Geen uitstoot van broeikasgassen ! Wist u dat nu al 25% van onze stroom afkomstig is van Franse kernenergie centrales ? Gasvoorraad daardoor langer beschikbaar.
Toepassing van zonnecellen stimuleren bv door oprichten van staatsproductie bedrijven waardoor cellen tegen kostprijs geleverd kunnen worden.
Gebruik elektrische auto's stimuleren.

VOLKSGEZONDHEID

- De gezondheidszorg is met EURO 40.000.000.000 de meest geld verslindende post in de huidige begroting. En als er niets veranderd zullen deze uitgaven nog explosief stijgen in de komende jaren door de vergrijzing, door de snel stijgende medicijnenprijzen en doordat de westerse mens steeds ongezonder eet.
Maar de belangrijkste grond van de krankzinnig hoge kosten van de gezondheidszorg ligt in de volledig uit de hand gelopen mening dat "de staat" geheel verantwoordelijk is voor de gezondheid van de burgers en diezelfde burgers zich niet voldoende realiseren dat het misschien wel lijkt dat "de staat" en de verzekeringsmaatschappij alles betalen, maar dat zij het natuurlijk via de belasting allemaal zelf betalen.

EURO 40.000.000.000 betekent bijna EURO 3.000 per persoon per jaar. Voor een gezin met 2 kinderen is dat dus EURO 12.000 per jaar ! Voor een "normaal", gezond levend gezin is dit natuurlijk een volstrekt waanzinnig bedrag. Het grootste deel van de zorg uitgaven gaat dan ook niet naar deze "normale", gezond levende mensen, maar naar mensen die door een ongezonde levenswijze (vlees, vet, roken, alcohol) ziek zijn geworden en naar een veel te groot en log zorgapparaat. En niet te vergeten de vaak absurd hoge medicijn kosten voor het rekken van levens van mensen met een dodelijke kwaal. DOODGAAN MAG !  

- Solidariteit is een goed principe, maar er zijn grenzen. Er is geen enkele reden waarom gezond levende mensen moeten opdraaien voor de ziekten van mensen die bewust ongezond leven b.v. door vlees te eten, te veel vet te eten, te roken of teveel alcohol te drinken.

- Daarom staat DE PARTIJ voor de volgende maatregelen:

 • Een "uitgeklede" basis verzekering voor iedere Nederlander betaald door een voor iedereen gelijke premie. In dit pakket is geen plaats voor zaken als de abortuspil, maagzuurremmers, tandarts, cosmetische operaties, psycholoog, orgaantransplantaties, aidsremmers, etc.

 • Voor ieder medicijn en voor ieder bezoek aan arts of ziekenhuis moet een bepaald bedrag betaald worden.

 • Voor alle niet in de basisverzekering opgenomen diensten, kan iedereen zich desgewenst op de particuliere markt verzekeren.

 • Waar mogelijk zal de overheid veel gebruikte medicijnen welke onder de basis dekking vallen in staatsbedrijven doen produceren.

 • Via het onderwijssysteem en via de media zal de bevolking gewezen worden op de nadelen van een ongezonde leefwijze (vlees, vet, roken, alcohol) en er zal op alle ongezonde producten een waarschuwing verplicht worden gesteld zoals nu op sigaretten.

  - Hoe overdreven het huidige zorgapparaat is moge blijken uit de volgende, incomplete, lijst van instellingen, wetten en afkortingen:

  AMS arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten
  AOW Algemene Ouderdomswet
  AVVV algemene vergadering van verpleegkundigen en verzorgenden
  AWBZ Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten
  AZR AWBZ-brede Zorgregistratie
  BBL beroeps begeleidende leerweg
  WBIG Wet beroepen in de gezondheidszorg
  BKZ Budgettair Kader Zorg
  BOPZ bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  CAD consultatiebureau voor alcohol en drugs
  CAWJ Convenant arbeidsmarkt welzijn en jeugdhulpverlening
  CAZ Convenant arbeidsmarkt zorgsector
  CBZ College bouw ziekenhuisvoorzieningen
  CPA Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid
  CTG College Tarieven Gezondheidszorg
  CTZ College voor toezicht op de zorgverzekeringen
  CVZ College voor zorgverzekeringen
  EHTEL European Health Telematics Association
  EPD elektronisch patiŽntendossier
  EVS Elektronisch voorschrijfsysteem
  FKG farmaciekostengroep
  FT(T)O Farmacotherapeutisch (Transmuraal) Overleg
  GGD gemeentelijke gezondheidsdienst
  GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
  GGZ-N GGZ-Nederland
  GOB gezondheidszorgopleidingen en -beroepen
  GVS geneesmiddelenvergoedingensysteem
  GVT gezinsvervangend tehuis
  HIC Hulpmiddelen Informatie Centrum
  HOED huisartsen onder een dak
  IGZ Inspectie Gezondheidszorg
  IOG Indicatie Overleg GGZ
  IPO Interprovinciaal Overleg
  Ipzorg ICT platform in de zorg
  IWZ innovatieprogramma wonen en zorg
  JGZ jeugdgezondheidszorg
  KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
  KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
  KPZ Kontactcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren
  LBT Landelijk Bureau Toegankelijkheid
  LCIG Landelijk centrum indicatiestelling gehandicaptenzorg
  LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
  LISV Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
  LOC Landelijke Organisatie CliŽntenraden
  LZA langdurig zorgafhankelijken (indicatiecommissies in de GGZ)
  MCZ modernisering curatieve zorg
  MKD medisch kleuter dagverblijf
  MKT medisch kindertehuis
  MMO Monitor Maatschappelijke Opvang
  MOOZ Medefinanciering oververtegenwoordiging ouderen in de Ziekenfondswet
  NDM Nationale Drug Monitor
  NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
  NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
  NMG Nationale Monitor Geestelijke Volksgezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg
  NVV Nederlandse Vereniging Verpleeghuisartsen
  NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  OMS Orde van medisch specialisten
  PAAZ psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis
  PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
  RAIZA Regionale aanpak en intensivering zorgsectorbreed arbeidsmarktbeleid
  RAV regionale ambulancevoorziening
  RAZW Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
  RIAGG regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
  RIBW regionale instelling voor begeleid wonen
  RIO Regionaal Indicatieorgaan
  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  RMO Raad voor deMaatschappelijke ontwikkeling
  RVZ Raad voor de volksgezondheid
  SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen
  SPD sociaal pedagogische dienst
  STG Stichting Toekomstscenarioís Gezondheidszorg
  Stivoro Stichting Volksgezondheid en Roken
  SUO Stichting uitvoering omslagregelingen
  SVB Sociale Verzekeringsbank
  TNO-PG TNO Preventie en Gezondheid 
  VAZ Vereniging van Academische Ziekenhuizen
  VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  VTV Volksgezondheidstoekomst Verkenning
  VVE voor- en vroeg schoolse educatie
  VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid
  WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  WBMV Wet op de bijzondere medische verrichtingen
  WCPV Wet collectieve preventie volksgezondheid
  Wet BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  WEZ Wet Exploitatie Zorgvoorzieningen
  WOD Wet op de orgaandonatie
  WOG Wet op de geneesmiddelenvoorziening
  WTG Wet tarieven gezondheidszorg
  WTZ Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
  WZSR woonzorgstimuleringsregeling
  WZV Wet ziekenhuisvoorzieningen
  ZFW Ziekenfondswet
  ZN Zorgverzekeraars Nederland
  ZON Zorgonderzoek Nederland
  ZON-MW Zorgonderzoek Nederland-Medische Wetenschappen
  ZRS Zorgregistratie systeem

  Voorzover er met dit apparaat overheidskosten gemoeid zijn, zal DE PARTIJ nagaan in hoeverre hierin gesnoeid kan worden. Alleen die diensten welke voor de uitvoering van het basispakket noodzakelijk zijn, zullen gehandhaafd worden. De rest wordt aan het particulier initiatief overgelaten.

VERKEER

- Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de volgende maatregelen nemen:

 • Openbaar vervoer weer terug in overheidshanden

 • Versneld aanleggen van nieuwe wegen en verbreden van bestaande snelwegen

 • Schrappen van mogelijkheid bezwaar procedures te starten tegen wegenbouw

 • Aanleggen van carpoolstroken

 • Afschaffen van algemene maximumsnelheid op snelwegen

 • Aanleggen van een "buizenpost" systeem voor vracht containers

- Een belangrijk project zal zijn de aanleg van een TRANSPORT KANAAL parallel aan de Maas van Maastricht tot Rotterdam. Dit kanaal zal voldoende breed en diep zijn om bij hoog water als extra afvoer te kunnen dienen waardoor de kostbare dijkverhogingen en de geplande overloop gebieden niet nodig zullen zijn. Tevens zullen in dit kanaal (verhoogd) een snelweg, een magneettrein en een container transport systeem aangelegd worden. Zonodig zullen ook langs andere rivieren dergelijke kanalen aangelegd worden.

ENERGIE

- Hoewel de energievoorziening een van de peilers van onze samenleving is, wordt deze voorziening nu overgelaten aan de privť sector en beperkt de overheid zich tot een aantal beperkende maatregelen, wat subsidies op  zgn duurzame energievoorzieningen en het opleggen van accijnzen. Hierdoor is het o.a. feitelijk onmogelijk stroom uit kernenergie op te wekken, worden er allerlei verliesgevende zonnecel- en windmolenprojecten gestart en wordt toegestaan dat oliemaatschappijen miljarden winst maken. Ook wordt ONS aardgas verkocht aan andere landen zonder dat duidelijk wordt wat er moet gebeuren als dit gas straks op is.

DE PARTIJ is daarom voorstander van nationalisering van de gehele energie sector en zal daarna overgaan tot de volgende maatregelen:

 • Het, waar mogelijk, bevorderen van de overstap van gas, kolen en olie naar stroom als energieleverancier.

 • Het vervangen van de huidige gas-, kolen- en oliecentrales door kernenergie centrales

 • Het stimuleren van de verkoop van elektrische auto`s

 • Het door staatsbedrijven laten produceren van zonnecellen

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van kernfusiecentrales.

- Het gebruik van gas, kolen en olie heeft niet alleen als belangrijk nadeel dat daarmee in alle gevallen een belangrijke vervuiling van de atmosfeer wordt veroorzaakt, maar ook zullen deze bronnen op den duur uitgeput zijn. Of dit nu over 50 of 60 jaar is voor de olie of over 100 jaar is voor het gas of over 150 of 200 jaar voor kolen, er moeten nu reeds maatregelen genomen worden om in ieder geval deze "deadlines" te verschuiven. Het zal zeker mogelijk zijn om geheel op elektrisch koken over te stappen of op het geheel overgaan op elektrische auto`s. Maar tot op dit moment heeft niemand enig idee wat er met de luchtvaart moet gebeuren als de olie op is.

- Kerncentrales zijn niet alleen veruit de goedkoopste methode om energie op te wekken, maar veroorzaken bovendien geen uitstoot van broeikasgassen. Bovendien blijven de fossiele brandstoffen daardoor langer beschikbaar. Het zgn "afvalprobleem" is allang op verantwoorde wijze op te lossen en is in ieder geval minder groot dan de problemen die aan het gebruik van fossiele brandstoffen verbonden zijn.

- Een zeer belangrijke bijdrage in de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen is het gebruiken van elektrische auto`s. Deze overstap zal door DE PARTIJ bevorderd worden door:

 • Het door staatsbedrijven doen produceren van deze auto`s en het verkopen hiervan tegen een prijs die slechts weinig boven de kostprijs zal liggen 

 • Het inrichten van voldoende snel-laad-stations. Hierbij kan gedacht worden aan stations waar bijna lege accu`s zeer snel omgewisseld kunnen worden door opgeladen accu`s

 • Belasting- en BTW maatregelen.

- Hoewel het overgrote deel van de stroomopwekking door kernenergie zal worden verzorgd, zal voor particulier gebruik de toepassing van zonnecellen bevorderd worden. Ook hier zal worden overgegaan tot het doen produceren in staatsbedrijven en het leveren tegen een prijs welke een economisch verantwoorde gebruik mogelijk maakt. Het opwekken van stroom door windmolens zal worden verboden en reeds bestaande windmolens zullen worden afgebroken. Windmolens zijn niet meer dan hobbyisme van wat milieufanaten, vervuilen het landschap en doden grote aantallen trekvogels. Een typisch voorbeeld van kneuterigheid.

- Iedere deskundige is het over 1 ding eens: Kernfusie is de energiebron van de toekomst. Kernfusie is volstrekt zonder gevaar, geeft geen uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt geen kernafval en zal uiteindelijk ook zeer goedkope energie kunnen produceren. Het zal nog enige decennia duren voordat kernfusie voldoende ontwikkeld is, maar tot die tijd zal DE PARTIJ deze ontwikkeling met subsidies stimuleren.

- Wanner SHELL NEDERLAND alleen al een winst van EURO 12.000.000.000 per jaar kan maken (waarvan slechts een klein percentage aan belasting terugkomt bij de staat), is het zeker niet overdreven te stellen dat een staatsenergie bedrijf tot een jaarlijkse winst van EURO 20.000.000.000 kan komen. Voeg hierbij de winst uit de stroom levering, de aardgasbaten, de verkoop van elektrische auto`s en zonnecellen en de totale opbrengst van dit Ministerie van Energie kan geschat worden op EURO 30.000.000.000.

CULTUUR, SPORT, MEDIA

DE PARTIJ staat op het standpunt dat cultuur geen zaak voor de overheid is. De huidige situatie is dat mensen die geÔnteresseerd zijn in het bezoeken van musea, concerten, tentoonstellingen, opera, etc dit kunnen doen tegen een SCHIJNBAAR lage kostprijs. Wat men zich niet of onvoldoende realiseert is het feit dat deze lage prijs het gevolg is van overheidssubsidies en dat deze subsidies grotendeels betaald worden uit de belastingopbrengst van die zelfde mensen. Een sigaar uit eigen doos dus.
Ook dit systeem is weer gebaseerd op de betuttelingdrang van de overheid die er (om onduidelijke redenen) voor wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen van deze zaken gebruik maken door de werkelijke kosten voor de burgers te verbergen. Een bijkomende oneerlijkheid is dat ook mensen die niet in deze zaken geÔnteresseerd zijn verplicht zijn om via de belasting aan deze subsidies bij te dragen. Hetzelfde geld voor sport. Het is net zo belachelijk dat een voetbalfanaat via de belasting moet bijdragen aan de subsidie op een operakaartje (EURO 150 per stoel) als dat een operaliefhebber moet bijdragen aan een subsidie van soms miljoenen om een noodlijdend voetbalclubje van de ondergang te redden. Niet alleen zou het veel rechtvaardiger zijn als iedereen gewoon de werkelijke kostprijs voor zijn amusement zelf en zonder omwegen zou betalen, maar bovendien zou hierdoor een belangrijke besparing op het ambtenarenapparaat wat nu zorgt voor het verdelen van deze subsidies bereikt kunnen worden.

- Ook voor wat betreft de media (publieke TV en -radio) is DE PARTIJ van mening dat dit geen overheidstaken zijn. Deze activiteiten kunnen tenminste net zo goed door de commerciŽle omroepen uitgevoerd worden. Reeds nu is het aandeel van deze omroepen groter dan dat van de publieke omroepen.

- Het Ministerie van Cultuur, Sport en Media zal zich dan ook concentreren op maatregelen die zullen leiden tot het volledig afbouwen van alle subsidies op deze gebieden en uiteindelijk tot het opheffen van dit Ministerie.
Hiertoe zullen de volgende maatregelen genomen worden:

 • Het stoppen van alle subsidies of kunst en kunstuitingen.

 • Het verkopen van alle zich in overheidshanden bevindende kunstwerken

 • Het sluiten van alle niet-particuliere musea en de verkoop van de gebouwen

 • Het stoppen van alle subsidies op sportactiviteiten

 • Het veilen van de publieke omroepen.

- De huidige kosten voor subsidies op cultuur en sport zijn moeilijk exact te achterhalen omdat deze voor een groot deel door Gemeentelijke overheden worden verstrekt. Toch kan uitgegaan worden van de volgende bedragen: Rijksbegrotingen: Cultuur EURO 650.000.000, Sport EURO 100.000.000, Media EURO 550.000.000. Gemeenten: Cultuur, Sport en Media samen EURO 1.700.000.000. Een totaal van EURO 3.000.000.000.

- De opbrengst van de verkoop van kunstwerken, musea, concertgebouwen en de veiling van de publieke omroep is moeilijk te schatten, maar kan toch zeker op EURO 5.000.000.000 geschat worden.

TOTALE BESPARINGEN: EENMALIG EURO 5.000.000.000 + EURO 3.000.000.000 /JAAR.

WERK

- De huidige WW regeling is bestemd voor gezonde mensen die, om wat voor reden dan ook, geen "passend" werk kunnen (of willen) vinden. Vaak is dit omdat ze een bepaalde opleiding hebben gevolgd en niet bereid zijn werk op een "lager" niveau te accepteren. Er zijn maar heel weinig werkloze doctorandi in de kunsthistorie die in de tomatenpluk werken ! Liever laten ze andere mensen die wel werken hun hoge uitkering betalen. Er zijn nu bijna 400.000 mensen in de WW terwijl +/- 200.000 illegalen wel allerlei "lagere" werkzaamheden vervullen.

- De WAO regeling is vooral voor mensen die door een lichamelijk gebrek niet in staat zijn hun eerdere werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Hierbij wordt er niet naar gekeken of dit gebrek al dan niet door eigen schuld of buiten het werk is ontstaan. Ook wordt er maar in zeer beperkte mate gezocht naar de mogelijkheid ander werk, waarvoor het gebrek geen handicap is, te vinden. Er zijn nu ongeveer 1.000.000 mensen die van de WAO gebruik maken !

DE PARTIJ wil de scheiding tussen tussen WAO en WW afschaffen.
Je werkt of je werkt niet.
Iedereen die niet werkt krijgt een basis uitkering verhoogd met een bepaald bedrag voor ieder jaar dat men wel gewerkt heeft. Iedereen die niet werkt is verplicht te solliciteren en een eventueel door de overheid aangeboden baan te accepteren.

ISLAM BESTRIJDING

- De geschiedenis van het christendom is vol van de meest walgelijke zaken die uit naam van het geloof zijn begaan: heksenverbranding, inquisitie, kruistochten, etc. Maar gelukkig is de invloed van het christendom nu eindelijk terug gebracht tot wat onnozele maar onschuldige handelingen waar maar weinig mensen last van hebben. Blijkbaar heeft een godsdienst een jaar of 2000 nodig om uit te razen. Geloofsrichtingen die ouder zijn dan het christendom zoals Budisme, Taoisme en Hindoeisme hebben reeds lang een vredelievend karakter.

- De islam bestaat pas sinds het jaar 620, loopt qua ontwikkeling dus 600 jaar achter op het christendom en heeft nog een lange weg te gaan voor het ook tot de onschuldige geloofsrichtingen gerekend kan worden. Tot dat moment zullen er nog vele walgelijke handelingen uit naam van de islam begaan worden. De islam is dus zonder meer een achterlopende godsdienst met vele gebruiken en verplichtingen die in een moderne maatschappij niet thuishoren zoals o.a.:

 • de verplichting tot het dragen van bepaalde kledingstukken

 • de verplichting 5 x per dag met je gezicht naar Mekka op de grond te gaan liggen

 • de verplichting 1 maal in je leven naar Mekka te reizen om daar om een zwarte steen te lopen

 • de verplichting om dieren die je wilt eten te doden zonder verdoving

 • de ondergeschikte rol van de vrouw

 • de besnijdenis van vrouwen

 • de stelling dat je in de hemel komt als je sterft bij het doden van christenen en joden

 • de barbaarse straffen als het afhakken van ledematen en steniging.

- Een "multiculturele samenleving" klinkt leuk, maar voor dit soort achterlijke gebruiken is in onze westerse samenleving geen plaats.

DE PARTIJ is dan ook van mening dat de islam met alle mogelijke middelen bestreden dient te worden en zal daartoe de volgende maatregelen nemen:

 • Verplichte lessen in anti-islam onderwijs vanaf de kleuterschool t/m het voortgezet onderwijs.

 • Alle islamitische scholen sluiten.

 • Verbod op het bouwen van moskeeŽn.

 • Verbod op ritueel slachten (ook voor joden) en zware straffen op illegaal slachten.

 • Afbreken van alle kontakten met landen waar de islamitische wetgeving van kracht is.

 • Afschaffen van iedere subsidie aan islamitische bewegingen of verenigingen.


MIGRATIE

De overheid bepaald uit welke (oorlogs- of ramp-) gebieden vluchtelingen tijdelijk ons land mogen binnenkomen.
Alle overige (economische-) "vluchtelingen" moeten de normale immigratie procedures in het land van herkomst volgen.
Illegalen opsporen en laten kiezen: Op eigen kosten terug of te werk gesteld worden in staats bedrijven.
Probeer ze niet tegen te houden. Dat lukt toch niet. Spoor ze op en gebruik ze als goedkope arbeidskrachten in staats-werkkampen (bv: kost, inwoning en EURO 10/dag).

 

DE CIJFERS

 

 

  

 

LINKS

dood
KUTWERELD (VLEES - DIERENLEED - DODEN)

vee transport
ANIMAL FREEDOM - SLUIT DE GRENZEN

 

  ALLES OVER VARKENS

  ALLES OVER KIPPEN

  ALLES OVER KOEIEN

  ALLES OVER KONIJNEN

  ALLES OVER KALKOENEN

  ALLES OVER GANZEN

  ALLES OVER VISSEN

HET LANDEN ABC
WAT STAAT ONS TE WACHTEN ?
Het landen abcAls u ook geÔnteresseerd bent in zaken als vlees , kanker , dood , ziekte , dierenleed , bont ,
willem alexander , mondriaan , st. bernhards honden , school , dik , atoombom foto's ,
Utah , Arizona en vele interessante links , ga dan ook eens naar:
  www.kutwereld.nl  

Het verband tussen vlees eten en onze gezondheid,
het milieu, het broeikaseffect, honger in de 3e wereld,
voedselverspilling, grondwatervervuiling en
dierenleed:

Als u meer informatie wenst over vlees:  .

VIDEO PAGE !

BPRC - WEG ERMEE !!!

marion van h, frŲbel deskundige

Foto's van Harreveld

overbevolking !

UW BESTE KEUZE VOOR STUCADOOR IN HAARLEM, HEEMSTEDE, HOOFDDORP en de BOLLENSTREEKUW BESTE KEUZE VOOR DAKBEDEKKING EN DAKREPARATIE IN SASSENHEIM, LISSE, HILLEGOM, LEIDEN, HAARLEM EN DE BOLLENSTREEK


DE KOMENDE RAMP VAN DE OVERBEVOLKING - DE EXPLOSIEVE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN

HUIS (WONING / KANTOOR) TE KOOP HAARLEM WILHELMINASTRAAT RIJKSMONUMENT

 

last TEXT update october 20 2003


eXTReMe Tracker